Israel discovers 2,600-year-old clay seal with Biblical inscription

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) ÕëïðïéÞèçêå ìå åðéôõ÷ßá ôïí Éïýíéï êáé Éïýëéï ôïõ 2009 ôï ðñþôï óôÜäéï ôïõ ðåíôáåôïýò áíáóêáöéêïý ðñïãñÜììáôïò ðïõ äéåîÜãåôáé óôçí áñ÷áßá ÔåãÝá áðü ôç ËÈ´ Åöïñåßá Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí, ôçí 25ç Åöïñåßá Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí êáé ôï Íïñâçãéêü Éíóôéôïýôï Áèçíþí , Ôñßôç 1 Äåêåìâñßïõ 2009 .

Israeli archaeologists discovered a seal bearing a Hebrew-language name from around 2,600 years ago, Israel’s Nature and Parks Authority (NPA) and the City of David Foundation announced on Monday.

The seal was discovered north of the City of David in ancient Jerusalem.

The size of the seal is one centimeter. According to the type of writing on it, it dates back to the seventh century B.C., the period of the Kingdom of Judah.

Such stamps, called bullae, are small pieces of clay or silt used in ancient times to sign documents, keeping letters sealed on the way to their destination.

The imprint shows ancient Hebrew words, meaning “Adonijah, who was over the household,” a description of the most senior role in the king’s court in the ancient Kingdom of Judah.

This role is mentioned in the Bible in reference to several figures that have a considerable influence in the kingdom, and it describes a senior minister who was very close to the king.